Thứ Sáu, 24/5/2019
Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội

Tham dự Hội nghị trực tuyến có gần 2.700 đại biểu đến từ 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo về tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và kết quả công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, dự kiến có 1.650 đơn vị MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành tổ chức Đại hội trong quý IV/2018 (chiếm 14,78% số xã, phường, thị trấn), còn lại sẽ tiến hành tổ chức đại hội đại trà sau khi rút kinh nghiệm từ những Đại hội điểm của địa phương tổ chức.

Đến nay, cả nước có 753/14.162 (chiếm 6,7%) đơn vị cấp xã chọn làm điểm, trong đó 59 đơn vị đại hội điểm do cấp tỉnh chỉ đạo trực tiếp, 694 đơn vị do cấp huyện chỉ đạo, đặc biệt có 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm trong tháng 9/2018 ở Hà Nội, Lâm Đồng và 2 xã của tỉnh Nghệ An. Trong quý IV/2018, sẽ có 662 đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội điểm; đại hội điểm trong quý I/2019 có 91 đơn vị.

Trong công tác tuyên truyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với công tác chuẩn bị, dự kiến tại các điểm tổ chức đại hội đều bố trí loa đài phát thanh, treo băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội,…

Tại Hội nghị, đại biểu từ các điểm cầu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, khúc mắc trong quá trình hiệp thương số lượng Ủy viên Ủy ban cấp xã, cấp huyện; khúc mắc về độ tuổi trong hiệp thương Chủ tịch Ủy ban MTTQ các cấp; số lượng, thành phần đại biểu tham dự đại hội các cấp;…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để kịp thời nắm bắt tiến độ, tình hình tổ chức Đại hội các cấp cùng trao đổi với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương qua chỉ đạo đại hội điểm ở một số xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu trong việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Mặt trận các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, phát huy vai trò của Ban Thường trực, các ban tham mưu thực hiện, triển khai có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, Văn kiện cần được chuẩn bị dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tránh tình trạng văn kiện sao chép của những nhiệm kỳ cũ. Đáng chú ý, cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ tới; dự báo, phát hiện những vấn đề mới của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, Chương trình hành động phải bám sát tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Ðảng và phù hợp với tình hình thực tiễn; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền; thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Cơ cấu thành phần bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Việc tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Đề cập đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ ở một số địa phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước hết cần thống nhất về mặt nhận thức khi tiến hành đổi mới và phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để từng bước giải quyết thấu đáo nhằm thực nghiêm các chủ trương, văn bản của Đảng đã ban hành. Đối với các địa phương thí điểm thực hiện đổi mới cần tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, nếu có vấn đề khúc mắc trong quá trình thực hiện cần phải kiến nghị, đề xuất kịp thời với Trung ương.

“Cần nghiên cứu kỹ lưỡng để làm sao khi sắp xếp cán bộ phải đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả. Qua đại hội, bộ máy của Mặt trận phải mạnh lên để Mặt trận thể hiện đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định. 

Song song với việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới Mặt trận các cấp cần tiếp tục hưởng ứng thực hiện tốt tháng cao điểm vì người nghèo; làm tốt việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng định hướng thông tin và xử lý giải quyết; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, tổ chức hiệu quả ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam... qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ ở các địa bàn dân cư./.

Thu Hà/dangcongsan.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất