Thứ Sáu, 19/4/2019
Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

 Quang cảnh Đại hội

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, cũng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ, tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động. Cùng với sự cạnh tranh về kinh tế, thương mại, thị trường, công nghệ, sự cạnh tranh về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cũng diễn ra gay gắt. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tác động lớn tới việc làm, đời sống của NLĐ, quan hệ lao động và tổ chức, hoạt động của Công đoàn.

5 năm qua, trong bối cảnh chung đó, với sự nỗ lực chung của cán bộ, đoàn viên và NLĐ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018 đã đạt được những kết quả tích cực: Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới, bước đầu tạo sự khác biệt giữa NLĐ là đoàn viên công đoàn với NLĐ chưa là đoàn viên công đoàn, tạo sự lan tỏa rộng và sức thu hút của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Các chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn như “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”, "Mái ấm Công đoàn” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác được nâng tầm hiệu quả, đã góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ. Việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đã góp phần giải quyết các nhu cầu thiết yếu về đời sống của NLĐ một cách thiết thực, hiệu quả.

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đại diện NLĐ trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55% trong 5 năm qua. Công tác thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể có chuyển biến mới. Đến nay, toàn hệ thống đã ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 3 năm từ 2016 - 2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham mưu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ 3 lần gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ, góp phần giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa đến lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Hoạt động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn có chuyển biến tốt. Việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho NLĐ được các cấp công đoàn quan tâm thường xuyên, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp...


 Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
trình bày báo cáo của Ban Chấp hành khóa XI

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được thực hiện với 647.203 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 27,7 triệu lượt đoàn viên, NLĐ tham gia. Việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú với gần 90 nghìn công nhân, viên chức, lao động và hàng nghìn tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng. Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động với nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ” được duy trì, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người lao động về nâng cao năng lực nghề nghiệp. Việc khai thác thế mạnh của internet, mạng xã hội đề tuyên truyền, giáo dục, vận động NLĐ đạt hiệu quả bước đầu.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh-Sạch-Đẹp”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... động viên, cổ vũ đoàn viên, NLĐ đăng ký hoàn thành 77.753 đề tài nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi 337.000 tỷ đồng; phát huy 1.170.884 sáng kiến với giá trị làm lợi 203.000 tỷ đồng…, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến quan trọng, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Tính đến ngày 30/11/2017, cả nước có 10,05 triệu đoàn viên, tăng 2,1 triệu so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc công đoàn các cấp được triển khai từng bước theo hướng tinh gọn, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, đạt một số kết quả quan trọng. Việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt một số kết quả; trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 387.380 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó đã có 276.192 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác tài chính công đoàn có sự chuyển biến mới về tư duy, theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Công tác quản lý kinh tế công đoàn bước đầu đổi mới theo hướng thị trường, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo hoạt động của các đơn vị. Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường vị thế của Công đoàn Việt Nam, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực lao động, công đoàn. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, khoa học, kịp thời, sâu sát, hướng về cơ sở, vì quyền lợi của NLĐ.

Đồng chí Tổng Bí thư đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp công đoàn trong cả nước trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội XII của Công đoàn Việt Nam cần quán triệt nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương của Đảng, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao, trong đó tập trung vào những vấn đề: (1) Chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho CNVCNLĐ, giúp nhận thức sâu sắc hơn nữa về Đảng, về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. (2) Thường xuyên quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ, coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo NLĐ tự nguyện tham gia công đoàn, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn. (3) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới, thích ứng với tình hình thực tế nước ta hiện nay. (4) Tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.


 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ra mắt tại Đại hội

Những kết quả toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là những tiền đề rất quan trọng để Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số ban, bộ, ngành, địa phương đã dành thời gian gần 3 tiếng để gặp gỡ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn và sôi nổi với các đại biểu về Chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Về mục tiêu tổng quát, Đại hội xác định cần nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và NLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Một là, tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp để củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Hai là, đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một chính sách an sinh xã hội của công đoàn.

 Ba là, thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn; tham gia xây dựng NLĐ Việt Nam yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, lao động sáng tạo, tôn trọng pháp luật.

Bốn là, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức thu hút, tập hợp NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn; sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các cấp.

Năm là, đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng.

Sáu là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tiến trình thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và đổi mới hoạt động nữ công.

Bảy là, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tám là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chín là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ công tác tài chính công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả.

Mười là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động công đoàn theo hướng cấp trên phục vụ cấp dưới, tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên, NLĐ.

Theo đó, một số chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội thông qua, như: Đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên. Hằng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước (DNNN), 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hằng năm, từ 95% trở lên DNNN và 60% trở lên DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ; từ 90% trở lên DNNN và 70% trở lên DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Từ 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể...

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã bầu 161 Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, 22 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 16 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; các đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và NLĐ, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Đây cũng là Đại hội của “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động; thể hiện rõ nét nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ, xây dựng quan hệ lao động phát triển bền vững, phát huy vai trò quan trọng của CNVCLĐ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại hội cũng thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất