Chủ Nhật, 24/2/2019
Cao Bằng: Những kết quả chủ yếu thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị

 Tỉnh ủy Cao Bằng triển khai nhiệm vụ thực hiện QCDC năm 2018 (Ảnh minh họa)

Những kết quả đạt được

Sau hơn 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và đạt được một số kết quả chủ yếu, cụ thể là:

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của QCDC trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, kịp thời triển khai và quán triệt Kết luận số 120-KL/TW đến các cấp, các ngành; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Kết luận.

MTTQ, các đoàn thể tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức thành viên thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện dân chủ rộng rãi theo phương châm: được biết, được bàn, được quyết định và kiểm tra giám sát các công việc của địa phương theo quy định; kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề nảy sinh với cấp ủy, chính quyền.  

BCĐ thực hiện QCDC các cấp, các ngành, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các việc thực hiện QCDC vào chương trình, kế hoạch hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở từng bước đi vào nền nếp ở tất cả các loại hình, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ, nghiêm túc thực hiện.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác định rõ hơn vị trí, vai trò, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị;  việc thực hiện QCDC đã tạo điều kiện cho cán bộ công chức phát huy trách nhiệm, thực hiện quyền làm chủ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong cơ quan để xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn bộc một số hạn chế, yếu kém như:

Một số địa phương, đơn vị chưa chú trọng việc quán triệt, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, hình thức, nội dung tuyên truyền kém hiệu quả. Việc thực hiện công khai một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của người dân ở một số nơi chưa được đầy đủ, chiếu lệ, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư dự án, quản lý và sử dụng ngân sách...

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” gặp nhiều khó khăn, nhất là ở cấp cơ sở; trình độ, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của một số ít cán bộ, công chức chưa tốt.

Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân còn hạn chế; chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở một số cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả thấp.

Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức ở một số ít đơn vị còn hình thức, chưa thực sự công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan. Vai trò của thủ trưởng một số cơ quan, người đứng đầu trong thực hiện dân chủ còn chưa rõ, chưa tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phát huy quyền dân chủ.

Việc thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp, HTX (nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước) còn nhiều hạn chế; tình trạng chưa tổ chức hội nghị người lao động theo quy định còn khá phổ biến; việc tuyên truyền, tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận tìm hiểu và thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động chưa được kịp thời và đầy đủ.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí;

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dân, ngăn chặn và từng bước làm giảm tệ nạn xã hội, các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, không để xảy ra điểm nóng.

Tiến hành sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018; tổng kết việc thực hiện QCDC của tỉnh năm 2018 và xây dựng phương hướng thực hiện QCDC năm 2019./.

Trung Kiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất