Thứ Năm, 23/5/2019
Diễn văn Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: Sức mạnh của cách mạng ở nơi dân. Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Đây là điều cốt yếu hằng ngày của Đảng và công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sinh thời Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động nhân dân tham gia và lãnh đạo nhân dân thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho nhân dân.

 

                                  Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương                                         đọc diễn văn khai mạc tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Thanh Nam

Cách đây 85 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương Chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Nghị quyết đã ghi rõ: Trong các đảng bộ phải tổ chức ra các ban chuyên môn về các giới vận động như: Công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế. Từ đó, ghi dấu ngày ra đời công tác dân vận của Đảng, mở ra một trang mới, một mốc son trong sự nghiệp công tác dân vận của Đảng.

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931), Phong trào Mặt trận Việt Minh (1941 – 1945)… và thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 đã minh chứng, là thắng lợi của nghệ thuật vận động quần chúng. Đảng biết dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức tập hợp và hướng dẫn quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Ngày 31/8/1947, Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết về xây dựng các ban chuyên môn, trong đó có Ban Dân vận (ở Trung ương gọi là Bộ Dân vận). Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo Dân vận, đăng trên báo Sự thật, nội dung bài báo được coi là cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng. Chính vì vậy, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm làm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là “ngày Dân vận của cả nước”.

Trong suốt 30 năm của hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975), với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, bằng niềm tin và sức mạnh của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Đảng ta đã tổ chức, rèn luyện và hình thành một đội ngũ cán bộ luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chịu đựng hy sinh, gian khổ, kiên cường bám dân để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Trong những năm tháng đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các phong trào "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong"... đã rầm rộ phát triển, tạo nên bầu nhiệt huyết cách mạng sôi động trong nhân dân cả nước, tất cả vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Công tác dân vận đã góp phần củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ với tấm lòng son sắt thủy chung, không gì lay chuyển được và góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là thắng lợi của đường lối mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Đó là sự thành công của việc xây dựng lực lượng chính trị ngày càng rộng lớn trong mặt trận và các đoàn thể, trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân..."; phát huy tới mức cao nhất về lực lượng, trí tuệ và của cải tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Trên cơ sở đó, công tác dân vận đã đạt được những kết quả đáng kể. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới; đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố, đổi mới phương thức hoạt động; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đã có nhiều hình thức hoạt động vận động nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên được chăm lo, bảo vệ; công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên được chú trọng; công tác giáo dục thế hệ trẻ được quan tâm. Công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng công cuộc đổi mới của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Với truyền thống vẻ vang về công tác dân vận của Đảng, Ban Dân vận Trung ương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và hôm nay trong không khí vui mừng, tự hào của những người cán bộ làm công tác dân vận của Đảng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống của ngành, Ban Dân vận Trung ương lại được Đảng, Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với những người làm công tác dân vận của Đảng.

Thưa các đồng chí, thưa các quý vị đại biểu,

Thực tiễn lịch sử của Đảng ta 85 năm qua cho thấy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng đều là những cán bộ giỏi làm công tác dân vận, đều trải qua thực tiễn phong trào cách mạng của quần chúng mà trưởng thành. Qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên trách công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể đã thực sự là một nhân tố quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Trong không khí trang nghiêm, xúc động này, với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người thầy vĩ đại của dân tộc với tư tưởng dân vận xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Chúng ta mãi mãi khắc ghi sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng về công tác dân vận, đồng thời tri ân với sự đóng góp lớn lao của các bậc lãnh đạo công tác dân vận, sự đóng góp quan trọng của lớp lớp thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ.

Kính thưa các đồng chí, thưa các quý vị đại biểu,

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “…thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được của những năm trước đây, 5 năm qua, ngành Dân vận toàn quốc đã tiếp tục tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật Thi đua, Khen thưởng...

Trong quá trình thực hiện, ngoài việc triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình, ban dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong toàn hệ thống chính trị. Nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, tập thể ban dân vận cấp tỉnh và tương đương đều được cấp uỷ đảng đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 5 năm qua, các tập thể, cá nhân thuộc ban dân vận cấp tỉnh và tương đương đã được tặng thưởng: 283 lượt huân chương các loại; 22 Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 20 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 345 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua,  2.735 lượt Bằng khen của cấp tỉnh, ban, bộ, ngành.v.v..

Đối với Ban Dân vận Trung ương, 5 năm qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, được tặng thưởng 30 lượt huân chương các loại, 08 lượt Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể, cá nhân; Năm 2013 Ban Dân vận Trung ương được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Khối Các cơ quan Đảng Trung ương; 12 lượt Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 100 lượt Bằng khen của cấp ban, bộ, ngành. 5 năm qua, Ban đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho hơn 7.500 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận của Đảng.

Kính thưa các đồng chí, thưa các quý vị đại biểu,

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, trong 5 năm qua, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; hưởng ứng tham gia, với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo thực sự đi vào đời sống xã hội của nhân dân. Phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của nhân dân được cải thiện; an sinh xã hội đảm bảo ngày càng tốt hơn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố. Thông qua thực hiện Phong trào, đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”thời gian qua đã gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tạo được khí thế mới trong vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đã lựa chọn, biểu dương hơn 400 nghìn mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, các điển hình đã và đang lan tỏa nhanh hơn trên các lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Đã có hàng vạn mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, với các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Bảo vệ môi trường”; “Vì sức khoẻ cộng đồng”; “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Ngày vì người nghèo”; “ Sống tốt đời – Đẹp đạo”.v.v...Qua thực hiện các phong trào, các mô hình, cách làm hay, nhiều địa phương, cơ sở đã xoá bỏ được các tập tục lạc hậu; đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Các lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân”; “Vì Hoàng Sa, Trường Sa”; “Tấm lưới nghĩa tình”; “Tuổi trẻ giữ nước”, “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”; các tổ “Tự quản”, “Hòa giải”, các câu lạc bộ “Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em”, “Nông dân với pháp luật”… Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nên đã góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã quy định cụ thể việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên ở cơ sở; định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân, mở hội nghị góp ý, đặt hòm thư góp ý, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, công khai lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định những việc quan trọng của địa phương; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân. Thông qua thực hiện “Dân vận khéo” đã góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Kính thưa các đồng chí,

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước ngành dân vận giai đoạn 2016-2020, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tư tưởng của Bác Hồ về “Dân vận khéo”, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động thực hiện công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung của Phong trào phải thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị để lựa chọn những mô hình, điển hình tốt, qua đó tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động, vận động, tập hợp nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thiết thực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, các vị đại biểu.

Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất