Thứ Tư, 26/2/2020
Quảng Bình: Hiệu quả bước đầu thực hiện tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
 
Công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực là một trong những tiêu chí đánh giá
công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Ảnh: Báo Quảng Bình


Bộ tiêu chí cần thiết

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”, ngày 26/10/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 3367/QĐ-UBND về “ban hành Quy định các tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Trên cơ sở đánh giá, phân loại kết quả công tác dân vận, việc thực hiện Quyết định sẽ phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ quan nhà nước các cấp.

Quy định bao gồm 4 chương, 16 điều, trong đó có 10 tiêu chí cụ thể (mỗi tiêu chí có 10 điểm tối đa) áp dụng cho việc đánh giá, xếp loại công tác dân vận đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh (kể cả các đơn vị thuộc ngành dọc trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh), các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, “Tiêu chí số 1” đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; việc cụ thể hóa và quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các địa phương, đơn vị.

“Tiêu chí số 2” đánh giá việc tổ chức thực hiện các chương trình về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách về an sinh xã hội. “Tiêu chí số 3” đánh giá công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực và việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. “Tiêu chí số 4” đánh giá việc thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; đánh giá việc không để xảy ra “điểm nóng” hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

“Tiêu chí số 5” đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Tiêu chí số 6” đánh giá việc xây dựng công sở văn minh, cơ quan văn hóa; phong cách “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”của cán bộ, công chức viên chức; cơ quan, đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật và bị xử lý từ khiển trách trở lên.

“Tiêu chí số 7” đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. “Tiêu chí số 8” đánh giá việc phối hợp giữa chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị với Mặt trận, các đoàn thể trong công tác dân vận. “Tiêu chí số 9” đánh giá việc thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề bức xúc của nhân dân; công tác thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở. “Tiêu chí số 10” đánh giá việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ và việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình có bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số bất cập cần phải tiếp tục được nghiên cứu và điều chỉnh, nhưng theo đánh giá, nhận xét của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, việc ban hành bộ tiêu chí là hết sức cần thiết.

Những kết quả đáng ghi nhận

Trong hơn 02 năm qua, cùng với việc quán triệt và thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”, việc đưa vào thực hiện bộ tiêu chí đánh giá công tác dân vận các cơ quan nhà nước đã góp phần quan trọng đổi mới công tác dân vận, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước hết, việc triển khai thực hiện Quyết định số 3367/QĐ-UBND đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với người đứng đầu. Trước năm 2016, việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn còn khá ít. Theo thống kê của các cơ quan, đơn vị, từ năm 2017 đến nay, số lượng cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch công tác dân vận đã không ngừng tăng lên. Trong đó, năm 2017, có 08/22 cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và 03/08 UBND cấp huyện ban hành kế hoạch công tác dân vận. Năm 2018 có 11/22 cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và 05/08 UBND cấp huyện ban hành kế hoạch công tác dân vận. Đến nay, nhìn chung đa số các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành văn bản thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, đa số các cơ quan, đơn vị đã phân công 01 cán bộ lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp tham mưu thực hiện công tác dân vận.

Nếu như trước 2016, nhiều cơ quan, đơn vị chưa “định hình” được các nhiệm vụ công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thì từ năm 2017 đến nay, nhờ áp dụng 10 tiêu chí công tác dân vận, từ lãnh đạo đơn vị cho đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã từng bước hiểu rõ, nắm vững được các nội dung trọng tâm của công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của mình.

Nhờ nhận thức, trách nhiệm được nâng lên, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đã thực sự có nhiều chuyển biến. Trong đó tiêu biểu phải kể đến Sở Nội vụ tỉnh với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh với công tác dân vận trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và việc tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Sở Y tế với việc đổi mới phong cách, trách nhiệm phục vụ người bệnh. Công an tỉnh với công tác dân vận tại các địa bàn có tôn giáo. UBND huyện Lệ Thủy với phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. UBND xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới) với chủ đề công tác dân vận “Trung thành, tận tụy, sáng tạo vì nhân dân phục vụ”…

Nếu như trước năm 2016, còn có khá ít đơn vị thực hiện, thì từ năm 2016 đến nay, số lượng cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã áp dụng 10 tiêu chí để xếp loại, đánh giá công tác dân vận đã ngày càng tăng lên. Chất lượng xếp loại công tác dân vận cũng tăng lên đáng kể. Trong đó, năm 2017 qua đánh giá, xếp loại UBND 159/159 xã, phường, thị trấn cho thấy có 44% đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 39% đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 % đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Có 04/08 UBND cấp huyện đánh giá theo tiêu chí (Đồng Hới, Quảng Trạch, Tuyên Hóa tự nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Lệ Thủy tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ). Cấp tỉnh có 09/22 đơn vị đánh giá theo tiêu chí, có 08 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và 02 cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2018, qua xếp loại cấp xã, có 56% đạt loại xuất sắc; 28,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15,7% hoàn thành nhiệm vụ. Có 07/08 UBND cấp huyện tự đánh giá (riêng UBND huyện Minh Hóa do đã được Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh xếp loại, nên khôn tham gia đánh giá). Kết quả có 04 đơn vị tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đồng Hới, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Ba Đồn); 02 đơn vị tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ (Tuyên Hóa, Bố Trạch); 01 đơn vị không tự xếp loại (Quảng Ninh). Cấp tỉnh có 19/22 đơn vị tham gia đánh giá (có 16 đơn vị tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định số 3367/QĐ-UBND cũng còn một số bất cập, hạn chế như: việc quy định mỗi tiêu chí đạt 10 điểm tối đa như nhau là chưa phù hợp; chưa có cơ quan độc lập thẩm định lại kết quả tự đánh giá của các đơn vị; chưa có quy định cụ thể cho các đơn vị sự nghiệp… Những hạn chế này đã được UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các địa phương, đơn vị để điều chỉnh, bổ sung và sớm ban hành bộ tiêu chí mới, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong tình hình mới.

Trương Văn Hà

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi