Thứ Sáu, 19/7/2019
Quân đội và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các cơ quan, đơn vị bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quân đội và cơ quan, đơn vị mình, thực hiện CTDV ở vùng đồng bào DTTS với nội dung, hình thức phong phú, hướng trọng tâm về cơ sở; xây dựng chương trình hành động tăng cường và đổi mới phương pháp tiến hành CTDV ở vùng đồng bào DTTS; tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, để nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc...


 Ảnh minh họa

Các đơn vị đóng quân ở vùng đồng bào DTTS, khu vực biên giới chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh...; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở.

Năm qua, các đơn vị quân đội tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS; tích cực bám địa bàn, tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 30a, Nghị quyết số 80 của Chính phủ, các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với địa phương tập trung giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là trên các địa bàn trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Duy trì và nhân rộng nhiều phong trào, mô hình CTDV ở vùng đồng bào DTTS, điển hình như: Bò giống giúp người nghèo biên giới; mái ấm chiến sĩ nơi biên cương; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; xoá một hộ đói, giảm một hộ nghèo; gắn kết hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc; Tết quân dân… Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống của nhóm hộ nghèo; không để hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo bị tái nghèo…

Các quân khu đã xây dựng, củng cố 23 đoàn kinh tế-quốc phòng (KT-QP), quản lý 29 khu KT-QP trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Các đơn vị KT-QP phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng cụm thôn, bản ở khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS; đồng thời thu hút đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện tăng cường đến các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Các đơn vị tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vùng đồng bào DTTS vững mạnh, trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở; năng lực tập hợp quần chúng của các tổ chức chính trị-xã hội; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, xóa tình trạng thôn, bản “trắng” đảng viên, chi bộ. Cơ quan quân sự địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín; xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong vùng đồng bào DTTS, giúp người dân nhận rõ đúng-sai, đấu tranh kịp thời với âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Tích cực tham mưu và tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vùng đồng bào DTTS vững mạnh, làm chỗ dựa tin cậy cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh.

Các đơn vị ở vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới tích cực phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm như: Buôn bán ma túy, vũ khí, buôn bán người và gian lận thương mại, khai thác tài nguyên trái phép, các hoạt động vi phạm chủ quyền quốc gia…; tích cực vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và giải quyết các vụ việc phức tạp, không để hình thành các “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Phối hợp làm tốt công tác tuyển quân, cử tuyển, đào tạo, bồi dưỡng con em đồng bào DTTS, tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Các đơn vị, nhất là Bộ đội Biên phòng đã tăng cường cán bộ tham gia đảm nhiệm các chức danh cán bộ chủ chốt ở địa phương, cơ sở vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS; phối hợp với chính quyền địa phương mở lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ công tác ở vùng đồng bào DTTS và nâng cấp, xây dựng mới các bệnh xá quân dân y ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa... Các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với đơn vị công an phát huy hiệu quả các mô hình bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Qua đó, xuất hiện nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, cách làm hay, như: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới... thiết thực nâng cao hiểu biết của đồng bào DTTS về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Thực hiện CTDV ở vùng đồng bào DTTS, trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị đóng quân vùng đồng bào DTTS, biên giới đã tham gia xây dựng, củng cố hơn 1.000 tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở; tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp; giúp địa phương bồi dưỡng, tạo nguồn hàng nghìn cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú, xóa nhiều bản “trắng” đảng viên. Các đơn vị tu sửa, làm mới hơn 2.000km đường giao thông thôn, bản; hơn 200 cầu dân sinh, nhà ở cho hộ nghèo, người có công; xây mới và tu sửa gần 100 phòng học, nhà văn hóa cộng đồng; giúp bà con hơn 10.000 ngày công khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cháy rừng, sạt lở đất; tổ chức khám, chữa bệnh, thăm và tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín, gia đình người có công, hộ nghèo vùng đồng bào DTTS trong các dịp lễ, tết, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng... Nhiều cán bộ quân đội tăng cường cơ sở đảm nhiệm các chức danh ở cấp xã, cấp huyện luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Hoạt động CTDV ở vùng đồng bào DTTS của các cơ quan, đơn vị quân đội góp phần quan trọng giúp bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội của địa phương vùng đồng bào DTTS hoạt động có nền nếp, hiệu quả hơn, phát huy chức năng, nhiệm vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng bào DTTS các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. CTDV của quân đội ở vùng đồng bào DTTS góp phần xây dựng được nhiều điểm sáng văn hoá ở vùng cao biên giới, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ; được cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc ghi nhận, đánh giá cao./.

Nguồn: qdnd.vn, ngày 4/8/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất