Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam,Thượng tướng Nguyễn Văn Được, lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và hơn 400 đại biểu đại diện cho Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố và Khối 487.

Báo cáo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do cho biết, trong 5 năm qua Đảng đoàn, thường trực Trung ương Hội và tổ chức Hội các cấp đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đạt hiệu quả thiết thực, các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên CCB nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội CCB là tuyên truyền, vận động, thuyết phục, làm gương, phát huy dân chủ, sức mạnh to lớn của nhân dân và hội viên CCB trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN).


 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức, thực hiện đa dạng công tác vận động tập hợp đông đảo hội viên và nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và Nghị quyết Đại hội CCB nhiệm kỳ (2012 -2017) và năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB lần thứ VI nhiệm kỳ (2017 -20122); tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở luôn được củng cố phát triển cả về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân phát huy nguồn lực giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững, quan tâm lợi ích chính đáng của hội viên và nhân dân, góp phần củng cố máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tạo tin tưởng trong nhân dân về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác điều hành của chính quyền các cấp.

Báo cáo cũng nêu rõ một số hạn chế đó là, một số cán bộ, hội viên CCB chưa thực sự gương mẫu, năng lực, kinh nghiệm vận động quần chúng còn hạn chế; trong thực hiện nhiệm vụ còn nể nang, chưa làm rõ được chủ thể trong công tác dân vận. Việc thực hiện qui chế dân chủ có nơi, có lúc còn hình thức; công tác tuyên truyền, vận động còn thiếu hấp dẫn; chất lượng sinh hoạt của hội về quán triệt học tập Nghị quyết của Đảng còn hạn chế; một số nơi chưa nắm bắt và phản ánh kịp thời những bức xúc của hội viên và người dân địa phương, thiếu chủ động, nhạy bén trong tiếp cận tham mưu giải quyết những vấn đề mới phát sinh nổi cộm từ cơ sở; công tác phối hợp hoạt động với các đoàn thể cùng cấp có nơi chưa thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm hoạt động của hội trong 5 năm qua. Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Hội CCB các cấp cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Bám sát chỉ đạo hướng dẫn kế hoạch của cấp trên để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện; xây dựng kiện toàn tổ chức hội CCB các cấp có đủ số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, bố trí cán bộ chủ chốt thường trực Hội các cấp theo dõi, chỉ đạo công tác dân vận. Phối hợp có hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua yêu nước với Mặt trận và các tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Các cấp hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham mưu đúng trúng kịp thời những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội, nhân dân, kiên quyết chống mọi luận điệu xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch, nhóm chống đối chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động tham gia giám sát, phản biện tại địa phương, cơ sở./.

Nguồn: dangcongsan.vn,ngày 31/7/2018