Thứ Tư, 1/12/2021
Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt phương châm "Đổi mới, nêu gương, tiết kiệm, hiệu quả”
 
Quang cảnh Hội nghị

 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Điểu K’ré, Ủ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Vy Tư Liệu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các Phó Trưởng Ban và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Kết quả toàn diện trên các mặt công tác

Báo cáo tổng kết công tác Đảng và công tác cơ quan năm 2019, đồng chí Vy Tư Liệu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan khẳng định: Năm 2019, thực hiện phương châm "Đi mới, nêu gương, tiết kiệm, hiệu quả”, toàn cơ quan tiếp tục đổi mới công tác lãnh dạo, chỉ đạo, điều hành. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo ca Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan, các vụ, đơn vị ch động tích cực tham mưu hoàn thành kế hoạch công tác đã đề ra. Công tác Đng dược thực hiện có nền nếp. Các nhiệm vụ chính trị được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất luợng, đy mạnh phối hợp thực hiện các nội dung của "Năm dân vn chính quyền 2019", tăng cường nm tình hình nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thn trách nhiệm, n lực hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019, xây dựng cơ quan đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng văn hóa công sở, xanh, sach, đẹp. 

Đặc biệt, trong năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về thực hiện tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI); thực hiện đúng tiến bộ 09 đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở, Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ban Chỉ đạo 68 hoạt động hiệu quả. Tổ chức 59 cuộc kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác dân vận tại 45 tỉnh, thành phố, 15 bộ, ngành Trung ương; tổ chức 39 hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận; đẩy mạnh phối hợp công tác dân vận với các cơ quan liên quan như Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam…

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác Đảng và công tác cơ quan năm 2019 của Ban Dân vận Trung ương còn một số hạn chế như: Việc tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư có lúc chưa kịp thời; chất lượng tham mưu văn bản của một số vụ, đơn vị, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; công tác kiểm tra, đôn đốc một số văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận, nhất là văn bn mới chưa thường xuyên; công tác phối hợp, phát huy sự vào cuộc của một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thúc đy thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vn, công tác dân vận của chính quyền có lúc, có nơi chưa nhịp nhàng

Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Năm Dân vận khéo”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương trong năm qua. Nhấn mạnh về kết quả công việc năm 2019, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Trong năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong đó nổi bật là thực hiện các đề án về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-KL/TW về công tác dân tộc; tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-KL/ TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; Quy định về cán bộ, đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy và nhân dân nơi cư trú; tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-KL/TW về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội… Như vậy, từ 2016 đến nay, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư 22 văn bản sơ kết, tổng kết, đánh giá các chỉ thị, kết luận, nghị quyết và ban hành các văn bản mới về công tác dân vận.

 
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Dân vận Trung ương đã góp phần thúc đẩy công tác dân vận của hệ thống chính trị. Các mặt công tác đều có chuyển biến và cải tiến. Công tác nắm tình hình nhân dân có nhiều đổi mới, được thực hiện thông qua hệ thống dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù, cán bộ được phân công theo dõi địa bàn, báo cáo của các cơ quan liên quan và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 và Đề tài độc lập cấp Quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan có nhiều kết quả nổi bật.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 là “Năm Dân vận khéo”. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu các chi bộ, các vụ, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chuẩn mực trong công việc. Toàn cơ quan nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ý kiến của các cán bộ, đảng viên tại Hội nghị, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Dân vận Trung ương là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sức mạnh to lớn của nhân dân tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn của nhân dân.

Toàn cơ quan cần làm tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác về chính trị, tư tưởng, về tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, về kiểm tra, giám sát và lãnh đạo xây dựng cơ quan, công tác đoàn thể, công tác quân sự. Về chuyên môn, cần thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị giao; triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác dân vận; thường xuyên nắm bắt tình nhân dân dân; thực hiện nhiệm vụ thường trực của một số ban chỉ đạo, hội đồng; phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận, dân vận khéo của hệ thống chính trị, hoàn thành Đề tài độc lập cấp quốc gia…

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương công bố Quyết định của Ban về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Thanh Thủy giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Dân vận; đồng chí Trần Việt Hưng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu; đồng chí Mai Phương Thảo giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân.


Đồng chí Lại Xuân Lâm và đồng chí Nguyễn Lam trao Giấy khen của Đảng ủy cơ quan
Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 


Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy cơ quan và Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng giấy khen, bằng khen, cờ thi đua cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và công tác chuyên môn năm 2019./.

Tin: Hà Thanh, ảnh: Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi