Thứ Tư, 8/12/2021
Hội nghị triển khai Thông báo Kết luận số 160-TB/TW của Bộ Chính trị

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham gia chủ trì.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang.

Về phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thào Xuân Sùng, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.


 Đồng chí Trương Thị Mai ​phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo thông báo Kết luận, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X (2009 - 2019), hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Các hoạt động chú trọng tăng cường đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện xã hội, sâu sát cơ sở; phối hợp hiệu quả các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; quan tâm lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khơi dậy động lực trong dân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Cấp uỷ, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với kỷ cương, pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời tạo sự đồng thuận, tập hợp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về chính sách, pháp luật; phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể; giải quyết kịp thời, hiệu quả những điểm nóng, phức tạp trong cộng đồng dân cư.


 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông báo Kết luận 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương thông báo Kết luận nêu rõ, cùng với những kết quả nổi bật, quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kết quả tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân còn một số mặt hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập là do một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền chưa nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; chưa quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, bố trí cán bộ có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn làm công tác vận động quần chúng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động trong tham mưu với cấp uỷ và phối hợp với chính quyền để kịp thời ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh; năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; chưa đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở; điều kiện hoạt động ở một số nơi còn khó khăn...


 Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã trao đổi, thảo luận, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Thông báo Kết luận số 160 trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập, với quan điểm, tầm nhìn sáng suốt, chiến lược, Đảng đã đề cao vai trò của công tác vận động quần chúng nhân dân với sự ra đời của Án nghị quyết, đề ra nhiệm vụ công nhân vận động, nông dân vận động, thanh niên vận động, phụ nữ vận động… Đây là cơ sở quan trọng để đất nước trải qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được thành công ngày hôm nay.

Đồng chí đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai tập trung thực hiện 5 nội dung nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tăng cường đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;

2. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dưng tổ chức cơ sở vững mạnh;

4. Tăng cường công tác giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp;

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ.

 Trên cơ sở đó đưa Thông báo Kết luận số 160-TB/TW tiếp tục đi vào chiều sâu đời sống, có kết quả thực chất và phù hợp với tình hình mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập, với quan điểm, tầm nhìn sáng suốt, chiến lược, Đảng đã đề cao vai trò của công tác vận động quần chúng nhân dân với sự ra đời của Án nghị quyết, đề ra nhiệm vụ công nhân vận động, nông dân vận động, thanh niên vận động, phụ nữ vận động… Đây là cơ sở quan trọng để đất nước trải qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được thành công ngày hôm nay.

Đồng chí đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai tập trung thực hiện 5 nội dung nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tăng cường đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;

2. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dưng tổ chức cơ sở vững mạnh;

4. Tăng cường công tác giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp;

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ.

 Trên cơ sở đó đưa Thông báo Kết luận số 160-TB/TW tiếp tục đi vào chiều sâu đời sống, có kết quả thực chất và phù hợp với tình hình mới.

Lưu ý trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần phân tích sâu sắc tình hình số lượng, chất lượng, thực lực của tổ chức mình, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong mỗi giai đoạn. Hiện nay, các đoàn thể chính trị - xã hội có tiềm lực rất lớn, đang tập hợp khoảng 50% dân số cả nước với gần 48 triệu đoàn viên, hội viên.

Bảo đảm tính hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng lựa chọn cán bộ làm công tác vận động quần chúng gương mẫu, có kinh nghiệm, uy tín, trưởng thành từ phong trào quần chúng để làm công tác Mặt trận - đoàn thể.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Không bố trí cán bộ có dư luận không tốt, vi phạm kỷ luật của Đảng làm công tác dân vận.

Lưu ý trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần phân tích sâu sắc tình hình số lượng, chất lượng, thực lực của tổ chức mình, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong mỗi giai đoạn. Hiện nay, các đoàn thể chính trị - xã hội có tiềm lực rất lớn, đang tập hợp khoảng 50% dân số cả nước với gần 48 triệu đoàn viên, hội viên.

Bảo đảm tính hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng lựa chọn cán bộ làm công tác vận động quần chúng gương mẫu, có kinh nghiệm, uy tín, trưởng thành từ phong trào quần chúng để làm công tác Mặt trận - đoàn thể.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Không bố trí cán bộ có dư luận không tốt, vi phạm kỷ luật của Đảng làm công tác dân vận.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi