Thứ Năm, 23/5/2019
Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị điển hình “Dân vận khéo”

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Trung tướng Đỗ Căn; Trung tướng Lê Hiền Vân. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội của Trung ương; lãnh đạo các cơ quan chức năng của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, TCCT; các đơn vị trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng và 90 điển hình “Dân vận khéo” vùng đồng bào DTTS, ĐBTG.

Báo cáo kết quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG giai đoạn 2013-2018 của TCCT được Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, TCCT trình bày và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đánh giá: Quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, TCCT, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG đã được triển khai đồng bộ, toàn diện. Phong trào có sự đổi mới về nội dung, hình thức, thu được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; đồng thời, giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng đồng bào các DTTS, ĐBTG.

Thông qua Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa; phát động được phong trào quần chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 5 năm qua, Quân đội đã tham gia củng cố hơn 4.000 chi bộ đảng, 5.300 tổ chức chính quyền, 23.000 tổ chức chính trị - xã hội, xóa tình trạng “trắng” đảng viên ở 107 thôn, bản; phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 298.000 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo; đào tạo nghề cho hơn 93.000 quân nhân người dân tộc thiểu số, 525 y tá, y sĩ thôn bản; thu hút hơn 7.800 lượt trí thức trẻ công tác ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Các đơn vị đã giúp đỡ nhân dân hơn 2 triệu ngày công ngày lao động xây dựng thông thôn mới; tặng nhà tình nghĩa, thăm khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ cây, con giống phát triển sản xuất... cho nhân dân vùng đồng bào DTTS, ĐBTG hàng trăm tỷ đồng.


 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững niềm tin của đồng bào DTTS, ĐBTG với Đảng, Nhà nước, Quân đội; đồng thời, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thực sự là đội quân công tác của Đảng trong tình hình mới.

Thay mặt QUTƯ, Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG của các đơn vị toàn quân trong 5 năm qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Trải qua gần 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân. Quân đội luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của Đảng; đã tổ chức và tiến hành tốt công tác dân vận nói chung, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG nói riêng, đạt hiệu quả thiết thực, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân và vì dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Những điển hình “Dân vận khéo” là minh chứng khẳng định tình cảm, trách nhiệm của Quân đội đối với đồng bào DTTS, ĐBTG nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG đã góp phần quan trọng xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, để Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ngày càng đạt hiệu quả thiết thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Từ đó xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao trong tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp và các tổ chức trong đơn vị đối với công tác dân tộc, tôn giáo. Nghiên cứu, đề xuất với QUTƯ, Bộ Quốc phòng, để tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng, nhân rộng và duy trì bền vững, hiệu quả các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, với tinh thần “Ở đâu có bộ đội, ở đó có công tác dân vận”. Tiếp tục tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Vận động các tổ chức, cá nhân trong các dân tộc, tôn giáo tham gia vào các hoạt động của địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào phát huy truyền thống yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, ĐBTG có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết trong nghiên cứu, tham mưu thực hiện; biết và giỏi tiếng dân tộc; hiểu biết giáo lý, giáo luật; có kỹ năng tuyên truyền thuyết phục hiệu quả; xử lý tình huống nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo. Tiếp tục quan tâm đào tạo cán bộ là con em đồng bào DTTS, tôn giáo, ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, xã trọng yếu về quốc phòng - an ninh...


 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị trao Bằng khen cho các điển hình

 

Tại hội nghị, TCCT trao Bằng khen tặng 40 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS, ĐBTG.

Theo Quân đội nhân dân Online

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất