Thứ Năm, 18/7/2024
Giao ban công tác dân vận của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2021

 Quang cảnh Hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang, Đỗ Văn Phới; các đồng chí lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương...

Tại Hội nghị, đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2021, trong đó khẳng định: 6 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điểm nhấn nổi bật là, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả. Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công điện của Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch tại 64 điểm cầu trên cả nước; lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19; tiếp nhận và triển khai các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Các tổ chức trong Khối đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay; quan tâm công tác phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên, làm tốt chức năng chăm lo, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định; thường xuyên nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân để phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền…

Cùng với kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm, báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, những vấn đề công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới.

Trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định là tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, trong đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như tổ chức tốt công tác tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch; tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để các chính sách đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng; tránh thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả.

Đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về tổ chức, bộ máy, cán bộ của hệ thống MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội các cấp; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả, gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vững mạnh, đảm bảo lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao của năm 2021.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát biểu ý kiến, đi sâu, làm rõ hơn những những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của Khối, thảo luận về báo cáo kết quả công tác dân vận và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021.


Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2021. Cụ thể là, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vận động hội viên, đoàn viên phòng chống dịch COVID-19, chăm lo cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thay mặt các đồng chí chủ trì Hội nghị, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của đại diện MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị 6 tháng cuối năm, các cơ quan cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao năng lực để thể hiện vai trò đại diện thực chất, hiệu quả hơn, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ có năng lực để thực hiện tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở, tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để các chính sách đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng, tránh thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả./.

Hoàng Phong


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất