Thứ Tư, 26/6/2019
Bắc Kạn: Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; ban hành kế hoạch thực hiện QCDC. Ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền về QCDC tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC được tăng cường ở các địa phương, đơn vị. QCDC ở các loại hình được tổ chức thực hiện với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối thoại với nhân dân... thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở góp phần tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, tham gia có hiệu quả vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế...

Đối với phong trào “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện phong trào thi đua; tăng cường các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực... Năm 2018, toàn tỉnh có hơn 1.200 mô hình đăng ký ở các lĩnh vực đời sống xã hội. Theo đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức việc xét, công nhận các mô hình đạt tiêu chí theo hướng dẫn và xét chọn mô hình điển hình 2018. Tổng số mô hình được công nhận là 303 mô hình, trong đó có 82 mô hình điển hình, tiêu biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2019.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, ở một số nơi, hình thức công khai còn nghèo nàn; việc triển khai chính phủ điện tử ở cấp xã còn hình thức; một số cán bộ, công chức còn có biểu hiện nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Đồng chí đề nghị việc thực hiện QCDC ở cơ sở và dân vận khéo cần phải được đẩy mạnh hơn nữa ở các cấp; đẩy mạnh công tác dân vận trong tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; việc xây dựng các mô hình dân vận khéo cần có tính bao trùm, dễ thực hiện, có đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng...

Đồng chí Trần Thị Lộc – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2019 sẽ lựa chọn và thí điểm thực hiện mô hình dân chủ cơ sở; tiếp tục thực hiện QCDC cơ sở trong sắp xếp bộ máy; tăng cường công tác tuyên truyền và thăm nắm cơ sở để hướng dẫn thực hiện.../.

Duy Khánh/ baobackan.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất