Thứ Năm, 4/6/2020
Ninh Bình: BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai nhiệm vụ năm 2019

 Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Phương, TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh Ninh Bình  đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; khơi dậy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, nhận thức đúng đắn hơn về quyền, nghĩa vụ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong năm, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện phong trào thi đua; tăng cường các hoạt động, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; hoàn thành việc tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2018 cấp cơ sở; quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

Hiện nay, qua rà soát, thống kê các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh lựa chọn đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện 1045 mô hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018-2020; trong năm 2018, đã tiến hành khảo sát, thẩm định, bình xét và ra quyết định công nhận 1.027 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đóng góp ý kiến xây dựng 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 6 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019.


 Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
và BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh 
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 2 BCĐ nhấn mạnh, năm 2019 là năm nước rút, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Do đó, đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được thảo luận, thống nhất tại hội nghị. Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. 

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội một số hội quần chúng, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ công chức; kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019...

Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần quan tâm tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); các nghị quyết Trung ương 4, 6 (khóa XII); Chỉ thị số 16 ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 20 ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020. 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, điển hình đăng ký xây dựng giai đoạn 2018-2020 với nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có tính bền vững, sức lan toả trong cộng đồng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các mô hình, điển hình Dân vận khéo tại địa phương, đơn vị; quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác dân vận trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi