Chủ Nhật, 25/8/2019
Những kết quả quan trọng trong công tác dân vận của tỉnh Ninh Thuận

Để tăng cường hiệu quả công tác dân vận của các cấp ủy đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện, đặc biệt là triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị kịp thời và hiệu quả, triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tồn đọng, phát sinh trong các tầng lớp Nhân dân; quan tâm, chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời.


 Ông Đặng Quý, Trưởng thôn kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thái Hòa,
xã Phước Thái (Ninh Phước) đã vận động người dân đóng góp làm đường bê tông nông thôn

Trong công tác dân vận của các cấp chính quyền, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND ngày càng nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, nhằm triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền - 2018” và thực hiện mục tiêu chính quyền kiến tạo và phục vụ Nhân dân, đã chỉ đạo UBND tỉnh cụ thể hóa các văn bản của Tỉnh ủy, Quy chế phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy. Công tác đối thoại với công dân thực hiện có hiệu quả, đã tổ chức được 48 cuộc đối thoại định kỳ và 19 cuộc đối thoại đột xuất.

Với sự đóng góp tích cực của công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh nhà, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo được quan tâm xây dựng củng cố tăng cường. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp, tham mưu UBND tỉnh phát động, qua đó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai và đăng ký thi đua. Cụ thể trên lĩnh vực kinh tế có 76 tập thể, 15 cá nhân; văn hóa-xã hội có 54 tập thể, 5 cá nhân; quốc phòng-an ninh có 48 tập thể, 4 cá nhân và xây dựng hệ thống chính trị có 39 tập thể, 5 cá nhân. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” xuất hiện và trở thành nội dung thi đua gắn kết, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh; được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia. Qua đóng góp tích cực của phong trào “Dân vận khéo” xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn tỉnh ta từng bước được cải thiện, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà ở, trường học, y tế...có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn so với trước.

Bước sang năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 6-3-2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”-2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung “công tác dân vận tham gia giải quyết khiếu nại, phức tạp, đông người, kéo dài”. Phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân ở những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp tục sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”. Bên cạnh đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng chất lượng hoạt động Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là tham mưu tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024./.

Nguồn: baoninhthuan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất