Thứ Tư, 8/4/2020
TP. Bạc Liêu: Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền
 
Lãnh đạo TP. Bạc Liêu tham gia khởi công tuyến đường liên ấp tại xã Vĩnh Trạch
trong đợt ra quân “Dân vận khéo” năm 2019


Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức

Xác định rõ công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước, TP. Bạc Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động đổi mới nội dung, phương pháp làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu cũng đã ban hành hàng loạt các loại văn bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh thông qua việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch triển khai đến toàn thể các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban ngành.

Chẳng hạn như, Kế hoạch 70 thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Thành ủy TP. Bạc Liêu; Kế hoạch 106 về việc xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP. Bạc Liêu; Kế hoạch 55 về thực hiện trật tự đô thị và xây dựng tuyến đường kiểu mẫu năm 2019… của UBND thành phố.

Trong quá trình chỉ đạo, quản lý, điều hành, TP. Bạc Liêu luôn chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể là hàng năm, UBND thành phố đều chỉ đạo người đứng đầu các phòng, ban, UBND các phường, xã cam kết hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ của UBND giao để làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong các nhiệm vụ cam kết đều gắn liền với công tác dân vận, giải quyết kịp thời, hiệu quả các yêu cầu của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Chú trọng hiệu quả trong hành động, việc làm

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, TP. Bạc Liêu đã triển khai đề án sáp nhập một số trung tâm, phòng ban. Song song đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được thành phố thực hiện nghiêm túc. Nổi bật là thực hiện tốt Nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đến nay, thành phố đã giảm được 111/207 biên chế, đạt trên 53% chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời, để làm cơ sở tinh giản biên chế và thực hiện tốt công tác khen thưởng, đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, thành phố không ngừng đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức theo hướng chú trọng chất lượng, không chạy theo thành tích.

Bên cạnh đó, TP. Bạc Liêu cũng đã chủ động tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề với các doanh nghiệp, người dân... để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ít nhất 2 lần/tháng; đồng thời cùng với Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân vào ngày 15 hảng tháng, từ đó tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân giảm đáng kể. Ngoài ra, trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là triển khai thực hiện các dự án có liên quan đến thu hồi đất của người dân, UBND TP. Bạc Liêu luôn chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân chấp hành, từ đó giúp nhiều dự án được triển khai đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phưong. Điển hình như năm 2018, thành phố đã tổ chức giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư đảm bảo thời gian theo yêu cầu, đạt trên 70% (22/32 dự án).

Với việc thực hiện tốt Năm dân vận chính quyền, các cấp, các ngành trong thành phố đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, có giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

(baobaclieu.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi