Thứ Sáu, 29/5/2020
Sức lan toả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Tiên Lữ

Mô hình "Dân vận khéo" trong chuyển đổi cây trồng ở xã Thiện Phiến (Tiên Lữ)

Để phong trào thi đua sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Dân vận Huyện uỷ Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn về tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo”, đồng thời tổ chức triển khai phong trào thi đua với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện và khối dân vận các xã, thị trấn. Các cấp uỷ đảng đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua thông qua việc quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên về công tác dân vận của Đảng và tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính hưởng ứng phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH, nhất là công tác cải cách hành chính và phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Các cơ quan, đơn vị hành chính của huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều hoạt động khác nhau nhằm tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm và tính chủ động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

MTTQ và các đoàn thể huyện luôn chủ động trong quá trình tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Hầu hết các đơn vị đều lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bám sát vào hướng dẫn của ban dân vận cấp trên, khối dân vận các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua tới các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đồng thời chỉ đạo xây dựng từ 3 - 7 mô hình “Dân vận khéo”. 

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa huyện đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, thu được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn huyện đăng ký xây dựng 41 mô hình tập thể và 3 cá nhân "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Điển hình như:  Thôn Nội Linh, xã Ngô Quyền với mô hình vận động các hộ trong thôn tự giải toả vi phạm trên đất nông nghiệp; khu dân cư số 3 thôn Nội Lễ, xã An Viên với mô hình vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi; tổ dân vận Bắc Hải, xã Hải Triều vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư bình yên; thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ vận động nhân dân phát triển nghề truyền thống; Ban công tác mặt trận thôn Dung, xã Hưng đạo vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước trong việc cưới, việc tang và vận động các dòng họ thực hiện tốt công tác khuyến học... 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các mô hình "Dân vận khéo" bước đầu đã tạo sức lan toả trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

Có thể khẳng định, qua phát động phong trào thi đua và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở huyện Tiên Lữ đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương về công tác vận động quần chúng của các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở. Từ việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, các đơn vị, địa phương đã đưa ra được nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng. Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai rộng rãi đến cả hệ thống chính trị ở cơ sở, các lực lượng làm công tác dân vận đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc huy động mọi nguồn lực trong nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi đơn vị, địa phương trong huyện./.

Nguồn: baohungyen.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi