Thứ Bảy, 26/9/2020
Mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở lựa chọn một mô hình cụ thể

Để cuộc vận động và phong trào thi đua lan tỏa rộng rãi và thu được kết quả cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN xây dựng Hướng dẫn tổ chức thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua.

Theo đó, nội dung cuộc vận động đối với tập thể gồm: Tích cực, chủ động cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực. Đối với cá nhân: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Nội dung của phong trào thi đua đối với tập thể gồm: Xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Đối với cá nhân: Thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Hướng dẫn nêu rõ các tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng cụ thể đối với tập thể và đối với cá nhân. Trong đó, tiêu chuẩn đối với cá nhân có nội dung chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tôn trọng và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Tuyệt đối không đưa ra yêu sách, đòi hỏi, nhận tiền quà của người dân hoặc doanh nghiệp để giải quyết công việc của họ. Tuân thủ thời giờ làm việc; sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc...

Về giải pháp thực hiện, bên cạnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCCVC trong thực thi công vụ; kiểm tra, giám sát, Hướng dẫn còn nêu rõ mỗi CĐ cấp trên cơ sở nên lựa chọn một hoặc một số mô hình cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phổ biến, nhân rộng, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa. Quan tâm xây dựng các điển hình cá nhân tiêu biểu, tạo sức thuyết phục của cuộc vận động, phong trào thi đua đến với đông đảo CBCCVC và xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CBCCVC, trọng tâm là các phong trào “Lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, cuộc vận động người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”...

Tổng Liên đoàn sẽ ban hành Kế hoạch sơ kết, tổng kết cuộc vận động, phong trào thi đua, theo đó sẽ hướng dẫn tiêu chí và phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cụ thể.

Dự kiến Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết vào năm 2023 và tổ chức Hội nghị tổng kết vào đầu năm 2028.

(laodong.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi