Thứ Sáu, 20/9/2019
Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

BCĐTW đã sớm ban hành Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại hoạt động của BCĐ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện QCDC sở cơ sở tại 4 tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Bình Phước và 2 bộ, ngành: Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; sau kiểm tra đã ban hành thông báo kết luận kiểm tra tại các đơn vị. Tổ chức 2 hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (tại tỉnh Lạng Sơn) và cụm các tỉnh Đông Nam bộ (tại tỉnh Bình Phước).

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Bên cạnh đó, để tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động, đã tham mưu cho Bộ Chính trị kiện toàn nhân sự BCĐTW; góp ý kiến văn bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP; phối hợp khảo sát tại một số địa phương phục vụ Đề án xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Trong 6 tháng cuối năm, BCĐTW xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC sở cơ sở tại các bộ: Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên - Môi trường và Tổng LĐLĐ Việt Nam; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cụm các bộ, ngành TW tại Bộ Tài nguyên - Môi trường. Ban hành văn bản hướng dẫn kinh phí hoạt động của BCĐ các cấp; kiện toàn nhân sự Ban thư ký của BCĐTW…

Trung kiên

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất