Thứ Năm, 4/6/2020
Hà Nội đổi mới, sắp xếp bộ máy để phục vụ người dân tốt hơn

 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị

Chủ động trong triển khai nhiệm vụ

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, năm 2018, các cấp, các ngành đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát Kế hoạch số 07-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo đã phối hợp tham mưu kịp thời phương án thực hiện các mô hình, đề án theo nghị quyết của T.Ư. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo.

Từ đó, TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của T.Ư tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả nhiệm vụ rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở khối các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội TP, khối các cơ quan Nhà nước; việc hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; công tác xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, các ý kiến cũng thảo luận về việc nghiên cứu, triển khai một số chương trình, đề án mới như: Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Đề án đánh giá cán bộ, công viên chức, lao động hợp đồng theo tháng; Đề án về thực trạng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công chức cấp xã.

Qua các ý kiến cho thấy, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đã thực sự tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị. Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở địa phương để thực hiện chủ trương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực bước đầu đã đi vào ổn định, công tác tư tưởng được triển khai tốt. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, sở TP và các quận, huyện, thị xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã tập trung triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện các quy chế làm việc; quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao dịch vụ công trực tuyến. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc của công dân, tổ chức và DN; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất không báo trước.

Xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2018, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo để chủ động tham mưu, tích cực phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị.

Ngoài ra, tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy theo Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND TP theo tinh thần sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; tổ chức lại Đảng bộ Khối DN theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành TP.

Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập và đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 khóa XII. Xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên phù hợp với điều kiện, tình hình của TP theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị T.Ư 7 khóa XII.

“Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và DN; coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính TP theo tinh thần "5 rõ" và cải cách công tác quản lý điều hành theo tinh thần “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. Thời gian tới, TP sẽ ban hành văn bản chỉ đạo tới các các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp, giảm thời gian họp đảm bảo ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết toàn TP gắn với thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị. Việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN.

Theo Kinh tế & Đô thị

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi