Thứ Năm, 4/6/2020
TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện chuyên mục "Dân vận khéo" trên Đài truyền hình thành phố

 Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (ảnh minh họa)

Mục đích của việc thực hiện chuyên mục là nhằm giới thiệu các mô hình, cách làm hay của các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân,phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân"; qua đó, góp phần tập hợp, khơi dậy tiềm lực của nhân dân cùng đồng tình hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, làm cho công tác dân vận của hệ thống chính trị ngày càng linh hoạt, hiệu quả hơn.

Kế hoạch cũng xác định một số nội dung trọng tâm là: (1) Tiếp tục truyên truyền kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. (2) Tập trung công tác "Dân vận chính quyền", nhất là tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ LLVT trong thực thi nhiêm vụ. (3) Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong thực hiện nội dung "5 không" theo Kế hoạch 136-KH/BDVTU của Ban Dân vận Thành ủy; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - đô thị văn minh"…

Theo đó, hằng tháng xác định rõ từng chủ đề tuyên truyền phù hợp, thiết thực với thời lượng phát sóng 10 phút cho mỗi chuyên mục. Kế hoạch cũng xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện của Ban Dân vận Thành ủy và của Đài truyền hình Thành phố.

Kiên Trung

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi