Chủ Nhật, 17/2/2019
Bắc Giang thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền

 Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bắc Giang

6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã tập trung xây dựng cơ chế chính sách; cải cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; tập trung tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; tạo điều kiện cho MTTQ, đoàn thể thực hiện giám sát, phản biện. Nhờ đó, đã góp phần tích cực trong việc tạo động lực cho các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tạo diễn đàn cho các hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo hướng dân chủ, minh bạch, công khai, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc từ cơ sở, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”, không để các đối tượng chống đối lợi dụng, vu cáo, vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký Kế hoạch số 50-KH/BDVTU-BCSĐUBND, ngày 20/3/2018 về phối hợp thực hiện công tác dân vận và "Năm Dân vận chính quyền - 2018". Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tình hình mới; Công văn số 1462/UBND-NC ngày 09/5/2018 về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác dân vận chính quyền cơ quan nhà nước các cấp.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. Chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, lao động việc làm, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, thuế,... Trong 6 tháng năm 2018, Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận xử lý 22.290 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 18.040 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hạn 20.794 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,3% đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính, tạo được sự đồng tình cao.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện; trong 6 tháng, toàn tỉnh đã tiếp 3.766 lượt người đến đề nghị giải quyết 2.765 vụ việc; tiếp nhận 3.209 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 1.380 đơn; đã xem xét giải quyết xong 1.168 đơn, đạt tỷ lệ 84,6%, tăng 1,3% so cùng kỳ. Qua giải quyết đã thu hồi về cho nhà nước 309 triệu đồng và 41m2 đất; trả lại cho công dân 261 triệu đồng và 2.230m2 đất; xử lý hành chính 07 cá nhân có sai phạm; đã triển khai 54 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội tại 136 đơn vị; 81 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 684 tổ chức, cá nhân. Phát hiện sai phạm với tổng số tiền 18,2 tỷ đồng. Thu hồi về ngân sách nhà nước 5 tỷ đồng; xử lý hành chính đối với 6 tập thể, 65 cá nhân có sai phạm.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Các đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận với hệ thống công tác dân vận các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết có hiệu quả một số vụ việc về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhờ thực hiện có hiệu quả, đồng bộ trên các lĩnh vực, công tác dân vận của chính quyền trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) cao nhất từ trước đến nay với tốc độ 13,3%, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành cả nước và đứng đầu trong 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có nhiều cải thiện, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tăng 3 bậc...

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn

Công tác triển khai, tuyên truyền thực hiện một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú.  Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự giao thông, xây dựng, trật tự đô thị; tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức vẫn còn xảy ra; công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị chưa được quan tâm, chú trọng.

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về tôn giáo và công tác tôn giáo còn hạn chế; công tác xây dựng cốt cán tôn giáo chưa đáp ứng được yêu cầu; phát triển đảng viên đối với người có đạo còn gặp khó khăn. Công tác dân vận chính quyền ở một số cơ quan hành chính nhà nước chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả thấp, triển khai còn lúng túng; chưa nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình nhân dân. Sự phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nơi hiệu quả chưa cao. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, vẫn còn hiện tượng trong thực thi công vụ thiếu sâu sát, chưa lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phiền hà, sách nhiễu.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện có hiệu quả "năm dân vận chính quyền", 6 tháng cuối năm, tỉnh Bắc Giang xác định tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt triển khai và tuyên truyền sâu rộng các văn bản về công tác dân vận và dân vận của chính quyền, nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Triển khai, thực hiện có hiệu quả “ Năm dân vận chính quyền”; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 6/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tiêu chí cách đánh giá xếp loại công tác dân vận các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/1/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; quan tâm giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách an sinh xã hội, an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, tham nhũng, hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Cụ thể hóa các quy định của pháp luật, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách, kế hoạch liên quan đến dân sinh và quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở những nơi có đông đồng bào các tôn giáo; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở; phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước cho các chức sắc, tín đồ tôn giáo; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để gây tình hình phức tạp.

Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ; thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “làm dân tin”; kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Trịnh Thanh Giang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang

                         

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất