Thứ Hai, 1/6/2020
Thực hiện Quy chế dân chủ: Góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh

Qua 3 năm thực hiện Kết luận 120/KL-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc của nhân dân; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, Quy chế dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp đã được phát huy. Không khí dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng dân cư được thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Việc công khai các nội dung với nhiều hình thức như thông qua các kỳ họp HĐND, UBND và các phương tiện thông tin đại chúng... để thông báo cho nhân dân biết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công trình, dự án đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án; các chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo... được người dân quan tâm.

Đặc biệt, nhận thức về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được nâng lên, tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức có tiến bộ hơn. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định như: hội nghị cán bộ, công chức; quy chế công khai tài chính, quản lý và sử dụng tài sản cơ quan; quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức... Qua đó góp phần phát huy hiệu quả công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

 Theo Báo Bạc Liêu Online

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi