Thứ Năm, 18/4/2019
Bộ GTVT yêu cầu đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở
Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị người lao động đúng thời gian, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - Ảnh: minh họa

Chỉ thị nêu rõ, những năm vừa qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động chuyên môn, công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong việc quán triệt, tuyên truyền và phổ biến nội dung các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện hiệu quả quyền dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm quyền dân chủ của người lao động trong quản lý và thực hiện được các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động chưa đúng thời gian quy định; chưa ban hành đầy đủ hoặc chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cho phù hợp với thay đổi của pháp luật, yêu cầu nhiệm vụ mới, ảnh hưởng tới việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại và tổ chức có hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Bộ GTVT và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) công đoàn các cấp trong ngành GTVT tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung trọng tâm.

Cụ thể, đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định. Trong đó, nội dung hội nghị của các cơ quan hành chính cần tập trung đi sâu vào nội dung việc cải cách thủ tục hành chính, vận hành theo cơ chế một cửa; thực hiện tốt các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn; hoàn thiện các quy chế nội bộ, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động được dân chủ tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát… cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, phát huy tính chủ động sáng tạo, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và lãng phí.

Các đơn vị sự nghiệp cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình gắn với việc thực hiện Nghị định số 16/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cần kiện toàn và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản liên quan. Thời gian tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.

Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, tổ chức hội nghị người lao động theo quy định. Tổng giám đốc (giám đốc) các doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới quy chế tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, quy chế tổ chức hội nghị người lao động, thỏa ước lao động tập thể. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thực hiện hiệu quả quyền dân chủ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát, kiểm tra những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong Hội nghị người lao động.

Kỳ Nam/ baogiaothong.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất