Thứ Hai, 24/2/2020
Điện Biên tăng cường công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa

 Bộ đội Biên phòng Điện Biên tăng cường "bốn cùng" với dân
(cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc)
nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào DTTS 
thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận tỉnh Điện Biên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đồng thời quan tâm, chú trọng trong công tác dân vận ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn góp phần ổn định xã hội, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu…

Năm 2018 tỉnh Điện Biên đã tích cực chỉ đạo, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tăng cường và chú trọng chỉ đạo thực hiện “năm dân vận chính quyền”. Đồng thời, Ban Dân vận tỉnh Điện Biên đưa ra nhiều giải pháp chú trọng thực hiện dân vận ở khu vực vùng sâu, vùng xa, điều này đã mang lại hiệu quả tích cực, có vai trò lớn trong công tác an sinh xã hội, ổn định cuộc sống của người dân ở vùng khó khăn.

Trong năm 2018 công tác dân vận ở tỉnh Điện Biên đã được tăng cường, đổi mới, có chuyển biến rõ nét theo hướng công khai, dân chủ, gần dân, trọng dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Các cấp chính quyền đã tự ý thức và điều chỉnh thái độ khi tiếp xúc với nhân dân, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử theo phương châm “trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân”… Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy và mở rộng; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến kiến nghị của người dân được quan tâm; việc kiểm tra và xử lý vi phạm được tăng cường; công tác lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác dân tộc, hệ thống dân vận tỉnh Điện Biên đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường công tác vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung nguồn lực, ưu tiên phát triển các chương trình, dự án liên quan đến công tác xóa đói, giảm nghèo; phát triển mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số như đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào gặp nhiều khó khăn.../.

Nguồn: dantocmiennui.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi