Chủ Nhật, 26/3/2023
Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; các Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang; thành viên và tổ thư ký của Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

 
 Quang cảnh Hội nghị


Qua Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo trình bày và các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị cho thấy: Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mới ban hành đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện QCDC ở từng loại hình có nhiều chuyển biến tích cực. Dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng thực chất, công khai, minh bạch hơn. Việc thực hiện QCDC cơ sở, nhất là ở địa bàn dân cư đi vào thực chất; việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan nhà nước có nhiều tiến bộ.

Hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát thực tiễn cuộc sống. Công tác xây dựng pháp luật có nhiều nội dung tiến bộ, sát thực tiễn, quyền dân chủ của người dân được thể hiện đầy đủ hơn trong từng dự án luật. Hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân được chú trọng, nâng cao hiệu quả.

Công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp được thực hiện quyết liệt, dân chủ, công khai, minh bạch. Chính phủ luôn đồng hành, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc; thực hiện có hiệu quả phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và “Năm dân vận chính quyền” 2019, hướng tới xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát đối tượng và hướng về cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân triển khai sâu rộng, thực chất. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện bài bản, chất lượng hơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác tuyên truyền thực hiện QCDC chưa thường xuyên, kịp thời; chưa tạo được chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số nơi, một số lĩnh vực còn chưa thực chất; hạn chế trong công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật liên quan đến nhân dân. Việc lấy ý kiến của nhân dân còn hình thức; việc tiếp thu, giải trình, lắng nghe ý kiến người dân không đầy đủ, chiếu lệ. Công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn xảy ra…

Hội nghị xác định phương hướng trọng tâm của năm 2020 là tiếp tục phát huy dân chủ, đặc biệt là dân chủ trực tiếp ở cơ sở nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, sức mạnh nhân dân; đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, tạo bầu không khí dân chủ trong việc tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định trong năm qua công tác thực hiện QCDC ở cơ sở cũng như công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng được nâng cao về chất lượng, đi vào thực tiễn đời sống.

 
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị


Nêu hai ví dụ tiêu biểu về việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới và trong thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính để minh họa cho những kết quả thực hiện QCDC, Phó Thủ tướng đánh giá công tác thực hiện QCDC ở cơ sở, dân vận gắn với giữ vững kỷ cương, luật pháp đi đôi với vận động, tuyên truyền, đối thoại có tiến bộ nhưng vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, bệnh hình thức, thành tích chuyển biến còn chậm, từ văn bản, chủ trương, chính sách đến phong trào, hội nghị, sự kiện... Trách nhiệm nêu gương, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách được chú ý hơn đối với cán bộ, công chức, các cơ quan nhưng chưa mạnh, đặc biệt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, vẫn coi nhẹ việc cụ thể.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung công khai, minh bạch ở các dịch vụ công; đồng thời, đẩy mạnh dân vận chính quyền trên không gian mạng, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác các hoạt động, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, phát huy quyền làm chủ và lợi ích của nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trên cơ sở các kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng đảng của đất nước, năm 2019 việc thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện QCDC và thông qua cơ chế đại diện tiếp tục được thúc đẩy. Hệ thống pháp luật tiếp tục bổ sung nhiều quy định đảm bảo người dân tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách. Đặc biệt, trong “Năm dân vận chính quyền” 2019 đã có những chuyến biến tích cực từ bộ máy công quyền trong việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

 
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị 

 
Để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, các cán bộ, công chức nhà nước đặc biệt người đứng đầu cần phải nêu gương, lắng nghe, giải quyết kịp thời vấn đề của người dân, tạo được đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh dân chủ trên mạng xã hội; thay đổi nhận thức dân chủ gắn liền với kỷ cương pháp luật, chống lợi dụng dân chủ, tạo điều kiện cho người dân được tham gia đóng góp ý kiến.

“Với những vấn đề phức tạp, cán bộ, công chức, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần tăng cường lắng nghe và đối thoại để cùng nhau giải quyết, để dân chủ cơ sở đi vào thực chất hơn, thực chất ở người nói và thực chất ở người nghe”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đẩy mạnh công tác dân vận khéo của hệ thống chính trị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng, toàn bộ hệ thống chính trị nói chung cần làm tốt nhiệm vụ chính trị để người dân đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng vào Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất