Thứ Năm, 23/5/2019
Huyện Đông Hải: Đổi mới trong công tác dân vận

 Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu triển khai kế hoạch thực hiện Năm Dân vận khéo 2018
tại xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải)

Công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn, đơn vị, ban ngành huyện đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình dân vận khéo; tổ chức ra quân, phát động thực hiện từng công trình, phần việc cụ thể; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua dân vận khéo.

Hàng năm, huyện chọn 1 thị trấn hoặc xã và các xã, thị trấn của huyện chọn một 1 ấp để làm điểm chỉ đạo thực hiện Năm Dân vận khéo, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó giúp các địa phương có điều kiện làm tốt công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, củng cố hệ thống chính trị. Hiện nay, Định Thành đã được công nhận xã nông thôn mới, còn xã Điền Hải phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 13 - 16 tiêu chí.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện  cũng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhờ thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo các cấp thường xuyên dự các cuộc họp ở khu dân cư, tiếp dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đưa hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các phong trào do MTTQ và các đoàn thể phát động ngày càng thu hút hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể như phong trào làm lộ giao thông nông thôn; vận động các loại quỹ phúc lợi xã hội; cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ nghèo; thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi... Trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đông Hải đã vận động cất 89 căn nhà, hỗ trợ vốn trên 3,3 tỷ đồng cho hộ nghèo; xây dựng 45 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; vận động đóng góp hơn 14,8 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, trên 41,6 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo và gần 2 tỷ đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức nhiều cuộc giám sát theo chuyên đề. Nội dung giám sát, phản biện là công tác đỡ đầu hộ nghèo; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất ở, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện… Cùng với đó, các cấp ủy đẩy mạnh chỉ đạo, đôn đốc chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời chuyển tải các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và của địa phương đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đặc biệt, UBND huyện đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Chủ tịch UBND huyện và các xã, thị trấn trực tiếp đảm trách hoặc phân công Phó Chủ tịch phụ trách công tác dân vận chính quyền. Nhờ vậy, công tác dân vận ở huyện Đông Hải đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Nguồn: baobaclieu.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất