Thứ Năm, 18/4/2019
Giám sát việc thực hiện Kết luận số 114 của Ban Bí thư TW Đảng, Quyết định số 402 của BTV Tỉnh ủy tại Thành ủy Hòa Bình

 Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTQ VN tỉnh Hòa Bình
phát biểu kết luận buổi làm việc.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW; Quyết định số 402-QĐ/TU về công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp thời gian qua được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố nghiêm túc lãnh, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của CB, ĐV, công chức, viên chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng trong tình hình mới. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định. Duy trì nề nếp công tác tiếp dân và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề liên quan đến quyền lợi của dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chất lượng, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, CCVC có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như việc quán triệt, triển khai ở một số nơi còn chậm; một số cán bộ, CCVC trong thực thi công vụ, có lúc, có nơi chưa tích cực vận động, thuyết phục, chưa sâu sát và chú ý lắng nghe ý kiến của nhân dân;...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Oanh đề nghị Thành ủy Hòa Bình cần tập trung đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Bổ sung các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền và đánh giá thêm kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền, nhất là ở các xã, phường đưa vào báo cáo công tác dân vận; đề ra nhiều giải pháp thực hiện để người dân là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất. Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ. Quan tâm công tác cải cách hành chính, tiếp công dân; tăng cường thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại và giải quyết các ý kiến sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để làm sáng tỏ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện quan điểm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Chủ động phối hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất