Chủ Nhật, 25/10/2020
Yên Châu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa xã Tú Nang (Yên Châu)


Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo huyện thực hiện QCDC đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở. Trong đó, chú trọng gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận... Từ đó, đôn đốc các cấp ủy, chính quyền chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Điểm nổi bật thời gian qua là các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính và lịch tiếp công dân, bố trí cán bộ tiếp công dân và quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã bám sát quy chế trong việc đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực và khắc phục hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành quy chế. Các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc công khai các quy hoạch, kế hoạch, các khoản đầu tư, đóng góp của cộng đồng dân cư trong xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới; công khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính sách đặc thù triển khai các công trình dự án trọng điểm; công khai việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân từ huyện đến cơ sở được quan tâm triển khai thực hiện  hiệu quả.

Tìm hiểu được biết, từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo huyện thực hiện QCDC tiếp tục cụ thể hoá nội dung Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, như: Công khai, xin ý kiến nhân dân tham gia, giám sát; chỉ đạo các bản, tiểu khu triển khai thực hiện tốt hương ước, quy ước đã được cấp có thẩm quyền ban hành; lãnh đạo, chỉ đạo 15/15 xã, thị trấn duy trì công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp 190 lượt công dân có phản ánh kiến nghị về các vấn đề, như: Tranh chấp đất thổ cư, đất nương; chế độ chính sách đối với các hộ góp đất trồng cây cao su; chính sách, bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình thủy điện; tiếp nhận 220 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, 100% phản ánh kiến nghị và đơn thư khiếu nại của công dân đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời đúng thẩm quyền, đúng theo quy định. Đặc biệt, trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, do “được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra”, đã tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc hiến đất, góp tiền, công lao động làm đường giao thông, xây dựng hệ thống mương phai thủy lợi, nhà văn hóa bản... Đến nay, toàn huyện đạt bình quân 9,57 tiêu chí xây dựng nông thôn mới/xã, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đặc biệt, là xây dựng chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo, trên quan điểm thống nhất cao với định hướng, tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung lãnh đạo toàn diện việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của huyện; thống nhất thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi cụ thể, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn. Đến nay, đã thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện và sát nhập các đơn vị trường học; tổ, bản, tiểu khu theo quy định.

Phát huy kết quả đạt được, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt làm lan tỏa sâu rộng việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong đời sống, coi đây là nội dung thi đua, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Thư/ baosonla.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi